Informacje o wyrazie nauka

nauka

dopuszczalne w grachrzeczownik

Definicje i hasła krzyżówkowe:
… daje wiele, ale życie więcej
bywa kluczem do potęgi
czasem idzie w las
dobrze, jeśli nie poszła w las
na nią nigdy nie jest za późno
nie idzie w las
nie poszła w las
niedobrze, gdy idzie w las
oby nie poszła w las

Dla tego słowa mamy 329 definicji

angielskiego - metodą Callana
biologia lub fizyka
biologia, fizyka lub historia
dobrze idzie prymusowi
dowodzenie, rozumowanie
edukacja
i edukacja, i morał
klucz do wiedzy
koncepcja, model (teoretyczny)
kształcenie
kształcenie się
lepiej, żeby nie poszła w las
morał i dyscyplina
morał i studia
myśl, poznanie, teoria
nauczanie, dydaktyka
nauczka, pouczenie, morał, przestroga, wskazówka, memento
niedobrze, gdy kończy w lesie
obca nieukowi
obowiązek ucznia
oświata, samokształcenie
pobierana przez ucznia
pobierana w szkole
powinność ucznia
samodoskonalenie, autodydaktyka
spekulacje, wnioskowanie
studia, lekcje, wkuwanie, kucie
uczenie się
wiedza, doktryna, teoria, dyscyplina badawcza
wywód, argumentacja
źle, gdy idzie w las
i przestroga, i historia
kazanie i wiedza
Czerpana z ksiąg
Dobrze, gdy nie idzie w las
Doktryna
Domena ucznia
Fizyka lub biologia
Gerontologia, czyli o procesach starzenia się…
Kazanie podczas mszy
Lekcja otrzymana
Matematyka
Medycyna
Morał
Morał płynący z bajki
Na przykład: astrofizyka
Na przykład: matematyka
Nauczanie
Np. astrofizyka
Np. matematyka
O ptakach – to ornitologia
Oddany jej badacz
Oświata
Studia
Studiowanie na wyższej uczelni
Szkolenie
Szkolnictwo
Szlifowanie wiedzy
Uczenie kogoś
W szkole podstawowej trwa sześć lat, w gimnazjum trzy lata
Wiedza
Wskazówka
Wyciągana z jakiegoś zdarzenia lub sytuacji
Wykształcenie
Zajęcie uczniów
Zdobywanie wiedzy
morał, przestroga
magnetooptyka - o wpływie pola magnetycznego na zjawiska optyczne
mikrologia - zajmuje się badaniem obiektów mikroskopowej wielkości
o skorupiakach to karcynologia
magnetometria - o sposobach pomiarów pola magnetycznego Ziemi
o mapach to kartoznawstwo
o metodach sporządzania map - kartografia
prawoznawstwo - o prawie lub prawa
magnetodynamika - o magnetyźmie
procesualistyka - o zagadnieniach prawnych postępowania sądowego
o owocach roślin to karpologia
magnetostatyka - nauka o magnetyźmie
magnetyzm - o polach magnetycznych
o jądrze komórek to kariologia
fitopatologia - o chorobach roślin
o klimacie to klimatologia
o budowie i schorzeniach gardła, krtani, nosa i uszu to laryngologia
o warunkach geograficznych dawnych epok to paleogeografia
o związkach kopalnych organizmów a ich funkcjami to paleobiologia
o badaniu kopalnych organizmów roślinnych to paleobotanika
o badaniu rzeźby powierzchni Ziemi w dawnych epok to paleomorfologia
o dziejach dawnego pisma i jego rozwojem to paleografia
o klimacie w minionych epokach geologicznych to paleoklimatologia
o badaniach dziejów ludzkości na podstawie wykopalisk to paleologia
o ziemskim polu magnetycznym w ubiegłych epokach to paleomagnetyzm
o badaniach organizmów minionych epok geologicznych to paleontologia
o badaniu, eksploatacji gazu i ropy to naftownictwo
o tworzeniu się i ewolucji bagien to paludologia
o tworzeniu się i ewolucji bagien to bagnoznawstwo
o anatomii, fizjologii i chorobach ukladu oddechowego to pulmonologia
zajmuje się problemami muzealnictwa, muzeum to muzeologia
o kulturze to kulturoznawstwo
o drzewach i krzewach to dendrologia
o rejstracji i charakterystyce rękopisów oraz druków to księgoznawstwo
o kulturze i języku japońskim to japonistyka
nauka o kulturze, sztuce i literaturze japońskiej to japonologia
zajmująca się opisem i badaniem kryształów to krystalografia
wykonywania robót inżynierskich to inżynieria
o językach i literaturach irańskich to iranistyka
o lodzie naturalnym w przyrodzie to kriologia
o badaniach źródeł wodnych to krenologia
o instrumentach muzycznych to instrumentologia
o budowie i rodzajach instrumentów muzycznych to instrumentoznawstwo
ekologia - bada wzajemne stosuki między organizmami a środowiskiem
ekonometria - ustalanie prawidłowości ekonomicznych metodą statystyki
ekonomia - o racjonalnym gospodarowaniu
inkunabulistyka - badanie inkunabułów
elektrobiologia - o zjawiskach elektrycznych w systemach biologicznych
elektrochemia - o współzależności zjawisk chemicznych i elektrycznych
elektrodynamika - o ruchu i oddziaływaniu ładunków i prądów elektrycz.
informatyka - teoria informacji naukowej i ekonomicznej
elektromagnetyzm - o współzależnościach zjawisk magnetycznych i elekr.
elektromechanika - o budowie, działaniu urzadzeń elektrycznych
elektromedycyna - leczenie za pomocą prądu elektrycznego
elektrometria - o badaniu elektrycznych właściwości skał
elektronika - praktyczne wyzyskiwanie skutków ruchu elektronów
elektrotechnika - zastosowanie zjawisk elektrycznych i magnetycznych
elektryka - o zjawiskach i zastosowaniu elektryczności
embriologia - o rozwoju zarodkowym człowieka i zwierząt
endokrynologia - o gruczołach wydzielania wewnętrznego
energetyka - o przetwarzaniu, przesyłaniu, gromadzeniu energii
entomologia - owadoznawstwo; nauka o owadach
enzymologia - o enzymach
epidemiologia - o czynnikach powstawania i szerzenia się epidemii
epigrafika - badanie napisów na twardym materiale
epistolografia - o utworach pisanych w formie listu, o listach
ergonomia - badanie warunków pracy
indologia - o językach i kulturze Indii
estezjologia - o budowie i czynnościach narządów zmysłów
etiologia - o przyczynach wywołujących choroby
etiopistyka - bada języki, historię i kulturę Etiopii
etnogenia - o tworzeniu się narodów
etnografia - o początkach kultury, kierunkach jej rozwoju
etnologia - o kulturze ludów pierwotnych
etnonimia - badania nazw narodów
etnopsychologia - o psychologii ludów
etnosocjologia - badanie organizacji i instytucji ludów
etologia - o zachowaniu się zwierząt w zakresie wrodzonych reakcji
etologia - badanie warunków kształtowania sie charakteru jednostek
etruskologia - bada język, kulturę, historię Etrusków
etymologia - badanie pochodzenia wyrazów
indianistyka - o kulturze, języku Indian
indoeuropeistyka - badanie języków indoeuropejskich
farmakodynamika - badania przemian chemicznych leków w organiźmie
farmakognozja - badanie surowców do wykorzystania jako leki
farmakologia - o substancjach mających zastosowanie jako leki
farmakoterapia - o zastosowaniu leków w zwalczaniu chorób
kosmofizyka - o problemach fizycznych zwiazanych z kosmosem
kosmogonia - o powstaniu i rozwoju ciał niebieskich
kosmologia - o wszechświecie
kosmonautyka - o lotach pozaziemskich
kostiumologia - o ubiorach i ich historii
faunistyka - badania fauny określonych terenów i okresów geologicznych
fenogenetyka - bada mechanizm działania cech dziedzicznych
fenologia - wpływ sezonowych zmian pogody na zmiany życia organizmów
immunologia - traktująca o odporności organizmu
immunopatologia - o patologii w zakresie odporności organizmów
kosmobiologia - bada możliwości istnienia życia poza Ziemią
filmologia - o filmie, sztuce filmowej (historia i teoria filmu)
filmoznawstwo - o filmie, sztuce filmowej (historia i teoria filmu)
filogenetyka - o rozwoju rodowym grup organizmów
filologia - badania nad językiem i kulturą narodów
filozofia - o ogólnych rozważaniem na temat istoty i struktury bytu
fitobiologia - o życiu roślin
fitocenologia - o badaniu warunków życia zespołów roślin
fitochemia - o procesach chemicznych zachodzących w żywych roślinach
fitofizjologia - o procesach życiowych roślin; fizjologia roślin
fitogeografia - o rozmieszczeniu roślin na powierzchni kuli ziemskiej
fitosocjologia - o badaniu warunków życia zespołów roślin
fizjologia - o czynnościach organizmów żywych
fizjopatologia -o czynnościach organizmu w warunkach zmian chorobowych
fizyka - o właściwościach materii
imiennictwo - badania nad nazwami osób; onomastyka
folklorystyka - badanie folkloru (sztuki i kultury ludowej
fonetyka - badania dźwiekowej strony języka
foniatria - o wydawaniu głosu, zaburzeniach i ich leczeniu
fonologia - o fonemach i relacjach między nimi
fototechnika - o teorii i technice procesu fotograficznego
frazeologia - o zwrotach i wyrażeniach danego języka
ftyzjatria - o rozpoznawaniu i leczeniu gruźlicy płuc
ftyzjologia - o rozpoznawaniu i leczeniu gruźlicy płuc
fumologia - o zagadnieniach związanych z paleniem tytoniu
ikonografia - badanie dzieł sztuki jako źródeł historycznych
ikonologia - badania dzieł sztuki w powiązaniu z epoka historyczna
futurologia - zajmująca się metodami przewidywania przyszłości
gazodynamika - o zjawiskach przy ruchu z dużą prędkością
idiomatyka - o idiomatyzmach
gemeliologia - o bliźnietach
gemmologia - o kamieniach szlachetnych
genealogia - bada stosunki pokrewieństwa między ludźmi, pochodzenie
genetyka - o dziedziczności i zmienności organizmów żywych
genologia - bada rodzaje literatury w powiazaniu z historią
geobotanika - obejmuje fitogeografię, fitosocjologię i ekologię roślin
geochemia - badanie obiegu pierwiastków chem. w przyrodzie
geochronologia - o datowaniu zjawisk w historii kuli ziemskiej
geodezja - nauka o pomiarach Ziemi
geofizyka - o Ziemi jako ciele fizycznym
geografia - bada powłokę Ziemi i związki z działalnością społeczeństw
geologia - o budowie i dziejach Ziemi
geometria - badanie figur geometrycznych
geomorfologia - o rzeźbie powierzchni Ziemi
geotechnologia - o zagadnieniach; geologii, górnictwa, geochemii
geriatria - o chorobach wieku starczego
germanistyka - o języku i kulturze niemieckiej
gerontologia - o procesach starzenia się
iberystyka - o języku i kulturze hiszpańskiej i portugalskim
ichnologia - badania skamieniałych śladów zwierząt kopalnych
ichtiolog - o rybach
kopernikologia - o życiu i działalności Mikołaja Kopernika
ginekologia - o budowie i schorzeniach narządu rodnego kobiety
glacjologia - o powstawaniu, rozwoju i topnieniu lodowców
gleboznawstwo - badanie gleby i możliwości jej wykorzystania
hydrologia - o wodach występujących w przyrodzie
hydromagnetyka - bada zjawiska związane z ruchem cieczy i gazów
hydrometeorologia - o wodach występujących w atmosferze
hydrometria - o pomiarach wodnych
hydronimia - zajmuje się badaniem nazw wód np.rzek, jezior
hydronomia - bada prawa i zjawiska zachodzące w hydrosferze
hydrostatyka - o prawach równowagi cieczy
hydrotechnika - o wyzyskiwaniu zasobów wodnych do celów gospodarczych
hymnologia - o hymnach
hydraulika - o prawach równowagi i ruchu cieczy
hydroakustyka - bada rozchodzenie się dźwięku w wodzie
hydrobiologia - o organizmach żyjących w wodzie
hydrochemia - bada dynamikę procesów chemicznych w wodzie
hydrodynamika - o prawach ruchu cieczy
hydroenergetyka - o wykorzystaniu naturalnych źródeł energii
hydrogeologia - o badaniach wód podziemnych
hydrografia - o wodach jako elemencie środowiska geograficznego
hydrokinetyka - kinetyka cieczy
hungarystyka - o języku i kulturze węgierskiej
humanistyka - bada człowieka jako istotę społeczną
grecystyka - o języku i kulturze greckiej
gruntoznawstwo - bada techniczne właściwości gruntu
komparatystyka - ustalnie zależności, pokrewieństw, podobieństw
gwaroznawstwo - o dialektach; dialektologia
dialektologia - o gwarze; gwaroznawstwo
halurgia - solnictwo; zagadnienia związane z eksploatacją soli
konchiologia - badanie konch (muszli) mięczaków
hebraistyka - o języku i literaturze hebrajskiej
heliofizyka - fizyka Słońca, badania Słońca
hellenistyka - o języku, literaturze i kulturze starogreckiej
helmintologia - zajmuje się robakami pasożytniczymi
hematologia - o krwi i jej schorzeniach
hemodynamika - o krążeniu krwi
hepatologia - o leczeniu chorób wątroby
heraldyka - o herbach
herpetologia - o płazach i gadach
hetytologia - badania nad językiem, kulturą Hetytów
higrometria - o pomiarach wilgotności
hilobiologia - o leśnych zespołach biologicznych
hinduistyka - o języku, kulturze i historii Indii
hipnologia - o hipnozie
hipologia - o koniach
hispanistyka - o języku, kulturze i literaturze hiszpańskiej
konserwatorstwo - o restauracji i opiece zabytków
histochemia - badanie procesów biochemicznych w obrębie tkanek
histologia - o tkankach ich budowie i czynnościach
histopatologia - badanie zmian chorobowych w tkankach i komórkach
homiletyka - nauka o układaniu i wygłaszaniu kazań
psychofizjologia - psychologia fizjologiczna
psychofizyka - zależności między fizycznymi cechami bodźca a wrażeniem
psychologia - o powstawaniu i przebiegu procesow psychicznych
psychopatologia - o zaburzeniach psychicznych
lekoznawstwo - o lekach
leksykologia - o słownictwie
leśnictwo - o zagadnieniach związanych z gospodarka leśną
lichenologia - o porostach
limakologia - o ślimakach
limnologia - o życiu organizmów żywych w zbiornikach sródlądowych
literatura - o literaturze i jej historii
literaturoznawstwo - o literaturze
litologia - o skałach; petrografia
lituanistyka - o literaturze i kulturze litewskiej
liturgika - o liturgii i obrzędach kościelnych
logika - o poprawnym myśleniu
logopatologia - o zaburzeniach mowy; patologia mowy
logopedia - badanie i korygowanie wad wymowy
łąkarstwo - o łąkach i pastwiskach
makrofizyka - badanie właściwości ciał dostępnych naszym zmysłom
makroklimatologia - o badaniu makrokimatów
malakologia - o mięczakach
mammologia - nauka o ssakach; teriologia
mapografia - o metodach sporządzania map i ich wykorzystania
maszynoznawstwo - o budowie maszyn
matematyka - królowa nauk; o licxbscvh i figurach geometrycznych
materiałoznawstwo - o właściwościach i wykorzystaniu materiałów
medycyna - o zdrowiu i chorobie człowieka
protozoologia - o pierwotniakach
prozodia - o budowie wiersza
melodyka - o melodii
metalingwistyka - o językoznawstwie; teoria i metodologia lingwistyki
metalogika - badanie teorii w logice i matematyce
metalografia - o wewnętrznej budowie materiałów metalicznych
metaloznawstwo -o budowie, właściwościach, zastosowaniu metali i stopów
metalurgia - o sposobach wydobywania metali z rud i kruszców
metamatematyka - z pogranicza matematyki i logiki
metanauka - o języku i metodologii danej nauki
meteorologia - o pogodzie i procesach meteorologicznych
meteorytyka - zajmująca się badaniem meteorytów
metodologia - o metodach badań naukowych
metrologia - o pomiarach
metryka - o miarach wierszowych
proktologia - obejmuje choroby odbytu i odbytnicy
prasoznawstwo - o prasie, czasopismach i ich redagowaniu
mikologia - o grzybach
mikrobiologia - o budowie, czynnościach i roli drobnoustrojów
proces uczenia
usystematyzowana, wielokrotnie rzeczowo weryfikowana i rzetelna wiedza;
kształcenie, pouczanie
usystematyzowana wiedza ludzka
zbiór myśli, poglądów
potęgi klucz (ankor11)
ucz się ucz, bo... to do potęgi klucz (1125)

Wpis powinien być krótki, zwięzły i bez skrótów. Dłuższe informacje można zamieszczać w komentarzach na dole strony.

30 + 45 =

Poprawne odmiany nauka:

nauką

dopuszczalne w grach zobacz: "nauka"

Definicje i hasła krzyżówkowe:
odmiana słowa: nauka

Wpis powinien być krótki, zwięzły i bez skrótów. Dłuższe informacje można zamieszczać w komentarzach na dole strony.

30 + 45 =

Analiza tekstowa

 • Typograficzny podział na sylaby: na–uką
 • Wyraz nauka składa się z 5 znaków i 2 sylab.
 • Zawiera 3 samogłoski oraz 2 spółgłoski.
 • Wyraz nauka nie jest palindromem.
 • Po odwróceniu wygląda następująco: akuan
 • Punktacja w grach:
  • Scrabble™: N1 A1 U3 K2 A1 - łącznie 8 punktów.
  • Scriba: N2 A1 U3 K3 A1 - łącznie 10 punktów.
  • Literaki: N1 A1 U3 K2 A1 - łącznie 8 punktów.

Sumy kontrolne i szyfrowanie

HEX: (UTF-8)
6e 61 75 6b 61
CRC32:
2369578830
base64:
bmF1a2E=
ROT13:
anhxn
MD5:
b8c7f74ba2ba68e635f0e8783c6fb2c0
SHA1:
be44372cd0e351c83645c911c74dcb6e4854c7e8
Alfabet Morse'a:
— • | • - | • • — | — • — | • - |

Porównywanie wyrazów

Poniższe kody służą do porównywania wyrazów między sobą. Słowa o podobnie brzmiącej wymowie będą miały taki sam klucz.

Klucz Soundex:
N200
Klucz Metaphone:
NK
Double Metaphone:
NK

Anagramy

Przestawiając kolejność liter, można utworzyć wiele nowych wyrazów. Zobacz wszystkie anagramy ułożone z liter wyrazu nauka.

Komentarze użytkowników

 • Wydaje mi się, że na tej stronie jest błędny podział wyrazu 'nauka' na sylaby. Jest na-uka, podczas gdy powinno być na-u-ka.

  dodano: 29.12.2015 o godz. 21:02 przez: slawek

Podziel się informacjami z innymi.
Jeśli znasz pochodzenie lub znaczenie wyrazu nauka, albo po prostu chcesz o coś zapytać, napisz tutaj:

Podaj swój adres tylko wtedy, jeśli chcesz otrzymać powiadomienie o odpowiedzi na komentarz.

30 + 45 =